Kvælstofafgiftsloven § 1

 1. § 1
  Efter bestemmelserne i denne lov svares en afgift til statskassen af kvælstofindholdet i følgende kemiske og mineralske gødninger:
  1. 1) Ammoniak henhørende under position 2814 i EU's kombinerede nomenklatur,
  2. 2) kaliumnitrat og calciumnitrat henhørende under position 2834 i EU's kombinerede nomenklatur,
  3. 3) ammoniumchlorid henhørende under position 2827 i EU's kombinerede nomenklatur, og
  4. 4) gødningsstoffer henhørende under position 3102 og 3105 i EU's kombinerede nomenklatur.
 2. Stk. 2.
  Der svares endvidere afgift af kvælstofindholdet i organiske gødninger, der er granulerede, pulveriserede eller på anden måde forarbejdet, og som er bestemt til salg i pakninger på 50 kg eller derunder.
 3. Stk. 3.
  Afgiften udgør 5 kr. pr. kg kvælstof indeholdt i de i stk. 1 og 2 nævnte gødninger. Der betales dog ikke afgift, hvis det totale indhold af kvælstof i gødningen er under 2 pct. af gødningens samlede vægt.