Kunstfondsloven § 8

 1. § 8
  Statens Kunstfond ledes af en bestyrelse bestående af formændene for de i § 6 nævnte udvalg.
 2. Stk. 2.
  Formanden for bestyrelsen udpeges af kulturministeren blandt bestyrelsens medlemmer og beskikkes for en periode på 2 år med mulighed for én umiddelbar genbeskikkelse. Bestyrelsens medlemmer vælger iblandt sig en næstformand.
 3. Stk. 3.
  Bestyrelsen tegner Statens Kunstfond og fastlægger de overordnede retningslinjer for fondens arbejde.
 4. Stk. 4.
  Bestyrelsen skal sikre koordination mellem udvalgene og har med henblik på at sikre tværgående eller tværkunstneriske indsatsområder mulighed for at nedsætte ad hoc-udvalg på tværs af kunstområder.
 5. Stk. 5.
  Bestyrelsen aflægger årligt beretning om fondens virksomhed. Beretningen skal offentliggøres.
 6. Stk. 6.
  Bestyrelsen skal sikre åbenhed om og gennemskuelighed i fondens virke.
 7. Stk. 7.
  Bestyrelsen kan iværksætte analyser og formidling af fondens virke samt debatskabende virksomhed herom. Bestyrelsen skal arrangere et årligt seminar om kunstens rolle i samfundet i samarbejde med Statens Kunstfonds repræsentantskab.
 8. Stk. 8.
  Bestyrelsen kan afgive indstilling til kulturministeren om en ændret fordeling af fondens bevillinger mellem kunstområderne på de årlige finanslove.
 9. Stk. 9.
  Kulturministeren fastsætter nærmere regler for bestyrelsens mulighed for at omprioritere bevillinger afsat på finansloven til Statens Kunstfonds tværgående og tværkunstneriske formål og for bestyrelsens arbejde, herunder udarbejdelse af forretningsorden og beretning om Statens Kunstfonds virke.