Kulbrinteopkrævningsloven
Lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

 1. § 1
  Reglerne i denne lov omfatter enhver, der er undergivet beskatning efter kulbrinteskatteloven.
 2. Stk. 2.
  Skattelovgivningens almindelige regler om selvangivelse, skatteansættelse, klageadgang, kontrol og opkrævning m.v., herunder de tilknyttede straffebestemmelser, finder tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af denne lov.
 3. Stk. 3.
  Kapitel 5 i opkrævningsloven finder anvendelse på opkrævning af betalinger og udbetalinger efter denne lov.
 4. Stk. 4.
  Skattepligtige, der er omfattet af kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 A, skal indgive selvangivelse senest den 1. maj i året efter indkomståret.

Kapitel 2 Særlige regler om skatteansættelsen

 1. § 2
  Skattepligtige, der er omfattet af kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 A, skatteansættes af told- og skatteforvaltningen. Ansættelsen omfatter:
  1. 1) særskilt indkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2;
  2. 2) kulbrinteindkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 3 A;
  3. 3) anden indkomst, der er skattepligtig her til landet.
 2. Stk. 2.
  For skattepligtige, der har valgt at anvende reglerne i kulbrinteskattelovens kapitel 3 B, omfatter ansættelsen desuden den indkomst, hvoraf der svares tillægsskat efter kulbrinteskattelovens § 20 J, samt opgørelsen af tillægsskattekontoen, jf. kulbrinteskattelovens § 20 K.
 3. Stk. 3.
  Ansættelsen af skattepligtige efter kulbrinteskatteloven, der ikke tillige er omfattet af reglerne i kildeskattelovens §§ 1 eller 2, dødsboskattelovens § 1, stk. 2 eller 3, selskabsskattelovens §§ 1 eller 2 eller § 1 i lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v. om skattepligt, foretages af told- og skatteforvaltningen.
 1. § 3
  I tilfælde, hvor der foreligger behørig selvangivelse, skal told- og skatteforvaltningen, forinden det foretager en ansættelse til et andet beløb end selvangivet, give den skattepligtige lejlighed til at ytre sig skriftligt eller ved mundtlig forhandling. I disse tilfælde samt i tilfælde, hvor ansættelsen foretages, uden at der foreligger behørig selvangivelse, skal den skattepligtige underrettes om ansættelsen, begrundelsen for denne og klageadgangen.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen kan af egen drift eller på begæring fra den skattepligtige tage en tidligere af told- og skatteforvaltningen foretagen skatteansættelse op til fornyet behandling og eventuel ændring. Told- og skatteforvaltningen kan ikke ændre en ansættelse i det omfang, Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen i en afgørelse har taget stilling til ansættelsen. Forinden told- og skatteforvaltningen foretager ændring af en ansættelse, skal der gives den skattepligtige lejlighed til at ytre sig skriftligt eller ved mundtlig forhandling. Der skal i underretningen til den skattepligtige om den ændrede ansættelse gives oplysning om begrundelsen for denne og vejledning om klageadgangen.

Kapitel 3 Særlige regler om foreløbig og endelig kulbrinteskat og tillægsskat

 1. § 4
  Kulbrinteskat efter kulbrinteskattelovens kapitel 3 A svares med foreløbige beløb i to rater, som forfalder til betaling den 1. oktober i indkomståret og den 1. juni i året efter indkomståret. Sidste rettidige betalingsdag er den 20. i forfaldsmåneden. Falder sidste rettidige betalingsdag på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen fastsætter den foreløbige kulbrinteskat. De foreløbige skattebeløb skal så vidt muligt svare til den skat, der pålignes efter indkomstårets udløb. Ved fastsættelsen af 1. rate af den foreløbige kulbrinteskat lægges den skattepligtiges oplysninger efter § 5 til grund, i det omfang told- og skatteforvaltningen finder oplysningerne tilstrækkeligt sandsynliggjort. 1. rate udgør halvdelen af indkomstårets forventede kulbrinteskat. 2. rate fastsættes på grundlag af selvangivelsen, således at summen af 1. og 2. rate udgør kulbrinteskatten af den selvangivne kulbrinteindkomst. Hvis 2. rate beregnet på dette grundlag er større end 1. rate, betales et tillæg på 2 pct. af forskelsbeløbet mellem 1. og 2. rate. Er 2. rate mindre end 1. rate, tilkommer der den skattepligtige en godtgørelse på 2 pct. af forskelsbeløbet. Tillæg eller godtgørelse medregnes ikke ved indkomstopgørelsen.
 3. Stk. 3.
  Må det efter told- og skatteforvaltningens skøn antages, at den for indkomståret beregnede foreløbige skat vil være væsentlig større end den endelige skat, skal der efter den skattepligtiges begæring herom ske hel eller delvis tilbagebetaling af 1. rate af den foreløbige skat.
 4. Stk. 4.
  Er et beløb, som den skattepligtige efter stk. 1 skal indbetale til det offentlige, ikke betalt rettidigt, skal den skattepligtige betale en rente i henhold til § 7, stk. 1, jf. stk. 2, i opkrævningsloven. Rentebeløbet tilfalder statskassen.
 1. § 4 A
  For skattepligtige, der har valgt at anvende reglerne i kulbrinteskattelovens kapitel 3 B, finder bestemmelserne i § 4 tilsvarende anvendelse med hensyn til tillægsskatten efter kulbrinteskattelovens § 20 J. Ved anvendelsen af § 4, stk. 2, 5. pkt., udgør summen af den første og anden rate den tillægsskat, der på grundlag af selvangivelsen kan opgøres efter kulbrinteskattelovens § 20 J.
 1. § 5
  Skattepligtige skal til brug ved beregning og opkrævning af foreløbig kulbrinteskat give told- og skatteforvaltningen oplysning om den forventede kulbrinteindkomst. Told- og skatteforvaltningen udfærdiger skemaer, hvorpå oplysningerne gives. Skattepligtige, der har valgt at anvende reglerne i kulbrinteskattelovens kapitel 3 B, skal til brug ved beregning og opkrævning af den foreløbige tillægsskat desuden give told- og skatteforvaltningen oplysning om den forventede gennemsnitlige årlige oliepris, den forventede indkomst, hvoraf der skal svares tillægsskat, og om det forventede indestående på tillægsskattekontoen efter kulbrinteskattelovens § 20 K ved indkomstårets udgang.
 2. Stk. 2.
  Forskudsskema indgives senest den 1. juli i indkomståret.
 3. Stk. 3.
  Såfremt behørigt forskudsskema ikke foreligger inden den i stk. 2 nævnte frist, fastlægges grundlaget for den foreløbige skat skønsmæssigt.
 1. § 6
  I det omfang den efter indkomstårets udløb pålignede kulbrinteskat afviger fra den beregnede foreløbige kulbrinteskat, skal der ske en efterbetaling eller tilbagebetaling af dette beløb. Beløbet tillægges en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 2 pct., beregnet fra den 1. juni i året efter indkomståret, indtil efterbetalingsbeløbet forfalder til betaling, eller indtil tilbagebetaling sker. Rentebeløbet medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
 2. Stk. 2.
  Efterbetalingsbeløbet forfalder til betaling den 1. i den anden måned efter, at den skattepligtige er underrettet om ansættelsen med betalingsfrist til den 20. i forfaldsmåneden. Falder sidste rettidige betalingsdag på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Reglerne i § 4, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.
 3. Stk. 3.
  Tilbagebetaling sker inden udgangen af den måned, der følger nærmest efter, at den skattepligtige er underrettet om ansættelsen. Forinden udbetaling modregnes eventuelle skatterestancer med påløbne renter.
 1. § 6 A
  For skattepligtige, der har valgt at anvende reglerne i kulbrinteskattelovens kapitel 3 B, finder bestemmelserne i § 6 tilsvarende anvendelse med hensyn til tillægsskatten efter kulbrinteskattelovens § 20 J.

Kapitel 4 Oplysningspligt

 1. § 7
  Skattepligtige, der driver virksomhed som nævnt i kulbrinteskattelovens § 1, skal uden opfordring give oplysning om aftaler om hverv, som den pågældende som hvervgiver indgår med personer eller selskaber m.v., der ikke er omfattet af kildeskattelovens §§ 1 eller 2, dødsboskattelovens § 1, stk. 2 eller 3, selskabsskattelovens §§ 1 eller 2 eller § 1 i lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v. om skattepligt, hvis hvervtageren oppebærer indkomst herved, som vil være skattepligtig efter kulbrinteskatteloven. Oplysningspligten efter 1. pkt. omfatter også personer, der ikke er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, og som arbejder for en arbejdsgiver, der ikke har hjemting her i landet, samt selskaber, der ikke er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1.
 2. Stk. 2.
  Oplysningspligten efter stk. 1 omfatter hvervets art, den, der udfører hvervet, eventuelt virksomhedsnummer, tid og sted for hvervets udførelse og kontraktssummen.
 1. § 8
  Enhver hvervgiver som nævnt i § 7 skal uden opfordring give oplysning om personer, der er ansat hos hvervtagere som nævnt i § 7, og som udfører arbejde på de i kulbrinteskattelovens § 1 nævnte områder.
 2. Stk. 2.
  Oplysningspligten efter stk. 1 omfatter den ansattes navn, eventuelt personnummer, bopæl og arbejdsgiver samt arbejdssted og varigheden af det hverv, som arbejdet direkte knytter sig til.
 1. § 9
  Oplysninger efter §§ 7 og 8 skal gives til told- og skatteforvaltningen senest 14 dage efter hvervets eller arbejdets påbegyndelse.
 2. Stk. 2.
  Hvis de i §§ 7 og 8 nævnte oplysninger ikke gives rettidigt, kan told- og skatteforvaltningen om fornødent søge oplysningerne fremtvunget ved pålæg af daglige bøder.
 1. § 9 A
  Skattepligtige, der har valgt at anvende reglerne i kulbrinteskattelovens kapitel 3 B, skal for hvert af de driftsmidler, som de i kulbrinteskattelovens § 20 G, stk. 1, omhandlede betalinger vedrører, oplyse det tidspunkt, hvor betingelserne for at påbegynde afskrivning på driftsmidlerne, jf. afskrivningslovens § 3, er opfyldt. Oplysningerne skal afgives samtidig med indgivelse af rettidig selvangivelse for det indkomstår, hvor betingelserne for at påbegynde afskrivning er opfyldt. Det skal samtidig oplyses, i hvilke indkomstår og med hvilke beløb betalinger vedrørende driftsmidlet er tilført den særskilte saldo efter kulbrinteskattelovens § 20 G, stk. 1. Oplysningerne i 1. og 2. pkt. skal afgives i forbindelse med indgivelse af selvangivelse for det første indkomstår, hvor reglerne i kulbrinteskattelovens kapitel 3 B er anvendt, og for efterfølgende indkomstår til og med det sidste indkomstår, hvor betingelserne for at påbegynde afskrivning på driftsmidler omfattet af 1. pkt. er opfyldt.
 2. Stk. 2.
  Er betingelserne for at påbegynde afskrivning på et driftsmiddel omfattet af stk. 1 ikke opfyldt senest i indkomståret 2026, skal den skattepligtige samtidig med indgivelse af rettidig selvangivelse for indkomståret 2026 oplyse, i hvilke indkomstår og med hvilke beløb betalingerne vedrørende driftsmidlet er tilført den særskilte saldo efter kulbrinteskattelovens § 20 G, stk. 1. Anser den skattepligtige betingelsen i kulbrinteskattelovens § 20 I, stk. 2, 1. pkt., for opfyldt, skal den skattepligtige samtidig redegøre for de omstændigheder, der ifølge den skattepligtige udgør forhold uden for den skattepligtiges kontrol, der har karakter af force majeure.
 3. Stk. 3.
  Ved overdragelse af rettigheder til indvinding af kulbrinter, hvor erhververen i medfør af kulbrinteskattelovens § 20 L overtager overdragerens forpligtelser efter kulbrinteskattelovens §§ 20 J og 20 K, skal overdrageren samtidig med indgivelsen af rettidig selvangivelse for det indkomstår, hvori overdragelsen har fundet sted, fremsende de oplysninger, som overdrageren har meddelt erhververen efter kulbrinteskattelovens § 20 L, stk. 3.
 4. Stk. 4.
  Gives de i stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3 nævnte oplysninger ikke rettidigt, kan told- og skatteforvaltningen om fornødent søge oplysningerne fremtvunget ved pålæg af daglige tvangsbøder.

Kapitel 5 Særlige regler om opkrævning

 1. § 10
  Skat af indkomst efter kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2, opkræves ved, at den, for hvis regning udbetalingen foretages, i forbindelse med udbetalingen indeholder den beregnede skat i det udbetalte beløb. Indeholdelsen sker ved, at den indeholdelsespligtige tilbageholder skatten.
 2. Stk. 2.
  Reglerne om A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst i kildeskattelovens afsnit V, VII, VIII og IX finder anvendelse på indeholdelsespligt efter stk. 1, for så vidt reglerne er forenelige med denne lovs og kulbrinteskattelovens bestemmelser.

Kapitel 6 Andre særlige bestemmelser

 1. § 11
  Skattepligtige efter kulbrinteskatteloven skal ved indkomstopgørelsen anvende kalenderåret som indkomstår.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om specifikationer i det regnskabsmateriale, som efter skattekontrollovens § 3 skal indsendes som bilag til selvangivelsen.
 3. Stk. 3.
  Skattepligtige, der er omfattet af kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 A, skal opbevare regnskaber med tilhørende bilag i 15 år efter udløbet af det pågældende indkomstår.
 1. § 12
  Told- og skatteforvaltningen udfærdiger selvangivelsesskemaer, som skal benyttes af den skattepligtige ved selvangivelsen af indkomst, der er omfattet af kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 A, og ved selvangivelsen af grundlaget for tillægsskat efter kulbrinteskattelovens § 20 J.
 2. Stk. 2.
  Personer, der svarer skat efter kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2, indgiver ikke selvangivelse. Dette gælder ikke, hvis den skattepligtige har valgt at blive beskattet efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1.
 1. § 13
  Skatteministeren kan bestemme, at oplysninger, som er afgivet af oplysningspligtige vedrørende aktiviteter, der er omfattet af kulbrinteskatteloven, kan videregives til andre offentlige myndigheder.
 1. § 13 A
  (Ophævet)

Kapitel 7 Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

 1. § 14
  Loven har virkning for indkomst erhvervet den 1. januar 1982 eller senere.
 1. § 15
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.