Kulafgiftsloven § 20

 1. § 20
  Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt:
  1. 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,
  2. 2) overtræder § 2, stk. 1 eller 2, § 5, stk. 16 og 17, § 9, stk. 9, § 10 a, stk. 1, 2. pkt., § 11, stk. 1, 2 eller 3, eller § 17, stk. 2, 3 eller 4,
  3. 3) undlader at efterkomme et efter § 10 a, stk. 4, 1. pkt., meddelt påbud,
  4. 4) overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå eller
  5. 5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 15 og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette.
 2. Stk. 2.
  I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.
 3. Stk. 3.
  Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.