Kreditaftaleloven § 56

  1. § 56
    Den, der overtræder § 31, straffes med bøde.
  2. Stk. 2.
    Med bøde straffes endvidere den, der gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen overtrædelse af §§ 7 a, 7 b, 8, 8 a, 8 b, 9, 10 eller 17.
  3. Stk. 3.
    Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.