Kreditaftaleloven § 36

 1. § 36
  Kreditgiveren kan umiddelbart på grundlag af købekontrakten søge sig fyldestgjort for sit tilgodehavende hos forbrugeren gennem tilbagetagelse af det solgte ved fogedrettens hjælp, hvis kontrakten
  1. 1) er underskrevet af forbrugeren og overgivet til den pågældende i genpart og
  2. 2) indeholder ejendomsforbehold.
 2. Stk. 2.
  En købekontrakt som nævnt i stk. 1 kan være underskrevet digitalt.
 3. Stk. 3.
  Tilbagetagelse af det solgte kan uanset forbrugerens samtykke ikke ske, hvis det efter retsplejelovens § 509, stk. 1, eller § 515, stk. 2, ville være undtaget fra udlæg.