Konkursloven § 229

 1. § 229
  Gældssaneringskendelsen kan på begæring af en fordringshaver ophæves af skifteretten,
  1. 1) hvis det oplyses, at skyldneren under gældssaneringssagen har gjort sig skyldig i svigagtigt forhold,
  2. 2) hvis skyldneren groft tilsidesætter sine pligter ifølge gældssaneringskendelsen, eller
  3. 3) hvis skyldneren tilsidesætter sine pligter efter § 228, stk. 4.
 2. Stk. 2.
  Skifteretten ophæver gældssaneringskendelsen, hvis skyldneren efter afsigelsen af kendelsen pålægges konkurskarantæne efter § 157 og den groft uforsvarlige forretningsførelse, der begrunder pålægget af konkurskarantænen, er foregået, inden kendelsen om gældssanering blev afsagt.
 3. Stk. 3.
  Forinden skifteretten træffer afgørelse efter stk. 1 og 2, indkaldes skyldneren og fordringshaverne til et møde i skifteretten. Når skyldnerens sociale forhold taler derfor, indkaldes desuden en repræsentant for kommunen til mødet.
 4. Stk. 4.
  Ophæves en kendelse om gældssanering, bortfalder en for denne af tredjemand stillet sikkerhed eller kaution, medmindre tredjemand vidste eller burde vide, at de i stk. 1, nr. 1, beskrevne omstændigheder forelå, eller den pågældende har medvirket til, at skyldneren har tilsidesat sine pligter som anført i stk. 1, nr. 2.