Konkursloven § 223

  1. § 223
    Senest på det i § 215 nævnte møde kan enhver fordringshaver, der omfattes af gældssaneringskendelsen, stille forslag om anlæg af omstødelsessag. § 12 k, stk. 1, 3. og 4. pkt., og stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.
  2. Stk. 2.
    Træffes der ikke bestemmelse om sagsanlæg, kan enhver fordringshaver selv anlægge sag, såfremt fordringshaveren giver meddelelse herom senest på det i § 215 nævnte møde.
  3. Stk. 3.
    Omstødelsessag skal anlægges senest fire uger efter gældssaneringskendelsens afsigelse.