Konkursloven § 212

 1. § 212
  Skifteretten nægter gældssanering:
  1. 1) hvis der på grundlag af de tilvejebragte oplysninger ikke er rimelig udsigt til, at der kan afsiges kendelse om gældssanering,
  2. 2) hvis skyldneren ikke loyalt medvirker ved sagens oplysning, eller
  3. 3) hvis skyldneren uden lovligt forfald udebliver fra det i § 214 nævnte møde.
 2. Stk. 2.
  Afgørelse om at nægte gældssanering efter stk. 1, nr. 1-2, kan træffes på ethvert trin af sagens behandling. Skyldneren skal have lejlighed til at udtale sig, inden gældssanering nægtes efter stk. 1, nr. 1 eller 2. Afgørelser efter stk. 1 træffes efter anmodning ved kendelse.