Konkursloven § 162

 1. § 162
  Den, der begæres pålagt konkurskarantæne, kan inden en af skifteretten fastsat frist
  1. 1) indlevere et svarskrift til skifteretten og
  2. 2) anmode om mundtlig forhandling.
 2. Stk. 2.
  Kopi af svarskriftet skal samtidig med indleveringen til skifteretten sendes til kurator.
 3. Stk. 3.
  Skifteretten kan bestemme, at der skal udveksles yderligere processkrifter.
 4. Stk. 4.
  Skifteretten indkalder parterne til mundtlig forhandling, hvis den, der begæres pålagt konkurskarantæne, har anmodet om det, jf. stk. 1, nr. 2, eller skifteretten i øvrigt finder det hensigtsmæssigt.
 5. Stk. 5.
  Skifteretten kan efter anmodning fra kurator indkalde den, der begæres pålagt konkurskarantæne, til personligt møde for at besvare spørgsmål sigtende til sagens oplysning.
 6. Stk. 6.
  Hvis den, der begæres pålagt konkurskarantæne, undlader at udtale sig om kurators erklæringer om sagens faktiske omstændigheder, kan skifteretten ved bevisbedømmelsen tillægge dette virkning til skade for den pågældende. Det samme gælder, hvis den pågældende udebliver efter at være indkaldt til personligt møde eller undlader at besvare spørgsmål eller svarene er uklare eller ufuldstændige.