Konkursloven § 14 e

 1. § 14 e
  En rekonstruktion kan på begæring af en fordringshaver eller tilsynet ophæves af skifteretten, hvis
  1. 1) skyldneren med hensyn til rekonstruktionen har gjort sig skyldig i svigagtigt forhold eller skyldneren eller andre med skyldnerens vidende i øvrigt forud for rekonstruktionens stadfæstelse hemmeligt har indrømmet nogen fordringshaver fordele frem for de øvrige fordringshavere eller
  2. 2) skyldneren groft tilsidesætter sine pligter ifølge rekonstruktionen.
 2. Stk. 2.
  Inden skifteretten træffer afgørelse efter stk. 1, indkalder skifteretten skyldneren, fordringshaverne, rekonstruktøren, en eventuel tillidsmand og eventuelle kautionister for rekonstruktionen til et møde.
 3. Stk. 3.
  Ophævelse af en rekonstruktion medfører,
  1. 1) at en tvangsakkord bortfalder,
  2. 2) at en af tredjemand stillet sikkerhed eller kaution for opfyldelse af en tvangsakkord bortfalder, medmindre tredjemand vidste eller burde vide, at de omstændigheder, der er beskrevet i stk. 1, nr. 1, forelå, eller den pågældende har medvirket til, at skyldneren har tilsidesat sine pligter som anført i stk. 1, nr. 2, og
  3. 3) at en virksomhedsoverdragelse, der er gennemført på grundlag af rekonstruktionen, ikke omfattes af § 14 c, stk. 1.