Konkursloven § 12 d

 1. § 12 d
  Indledning af rekonstruktionsbehandling fratager ikke skyldneren en adgang, som bestod før rekonstruktionsbehandlingen, til at udskille aktiver fra et pant, medmindre der er tale om virksomhedspant, jf. tinglysningslovens § 47 c.
 2. Stk. 2.
  En skyldner kan endvidere uden samtykke fra panthaveren udskille aktiver fra et pant, hvis
  1. 1) panthaverens ret er omstødelig eller
  2. 2) skifteretten i medfør af § 12 e har fastsat aktivets værdi og panthaveren før udskillelsen modtager fyldestgørelse, i det omfang panthaverens panteret ligger inden for den fastsatte værdi af aktivet.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsrettigheder stiftet ved retsforfølgning.