Konkursloven § 114

  1. § 114
    Skifteretten kan afsætte kurator, såfremt særlige grunde taler derfor. Er denne valgt af fordringshaverne, foretages nyt valg efter reglerne i § 113, stk. 1 og 2, samt § 119, stk. 2. Er kurator udpeget af skifteretten, udpeger skifteretten en anden kurator. Begæring om skiftesamling, jf. § 108, stk. 2, skal indgives inden 3 uger efter bekendtgørelse i Statstidende om skifterettens udpegning af anden kurator.
  2. Stk. 2.
    Fratræder kurator, finder reglerne i stk. 1 tilsvarende anvendelse.
  3. Stk. 3.
    En afsat eller fratrådt kurator har pligt til at aflevere dokumenter vedrørende boet til skifteretten.