Konkurrenceloven § 18 b

  1. § 18 b
    I tilfælde, hvor en aftale eller adfærd efter en foreløbig vurdering skønnes at være en overtrædelse af § 6, stk. 1, § 11, stk. 1, eller EUF-traktatens artikel 101, stk. 1, eller artikel 102, og hvor der skønnes at være risiko for alvorlig skade på konkurrencen, hvis der ikke foretages et hurtigt indgreb, kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udstede påbud, jf. § 16, der tager sigte på at bringe de skadelige virkninger af aftalen eller adfærden til ophør.
  2. Stk. 2.
    Senest 10 hverdage efter at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udstedt et påbud efter stk. 1, skal styrelsen indbringe afgørelsen for Konkurrenceankenævnet med henblik på stadfæstelse af påbuddet, jf. dog stk. 3. Finder indbringelse ikke sted inden fristen, bortfalder afgørelsen.
  3. Stk. 3.
    Et påbud efter stk. 1 gælder fra Konkurrenceankenævnets stadfæstelse, og indtil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har truffet afgørelse om, hvorvidt der foreligger en overtrædelse af loven, eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gjort de af virksomhederne afgivne tilsagn bindende, jf. § 16 a, stk. 1. Giver en part inden udløbet af fristen i stk. 2 afkald på, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse skal indbringes for Konkurrenceankenævnet, gælder påbuddet, fra styrelsen har modtaget partens afkald.