Kompensationsloven § 11

  1. § 11
    Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt
    1. 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om, hvorvidt betingelserne for at opnå kompensation efter § 1 er opfyldt,
    2. 2) fortier oplysninger om, hvorvidt vedkommende er berettiget til at opnå kompensation efter § 1, eller
    3. 3) overtræder § 6.