Kompensationsloven § 1

 1. § 1
  Til personer, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år, og som den første dag i indkomståret er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 eller omfattet af kildeskattelovens afsnit I A, ydes en skattefri kompensation for indkomståret 2022 med et beløb, der udgør 263 kr. Til personer, der ved indkomstårets udløb har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, eller modtager førtidspension, seniorpension eller tidlig pension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som den første dag i indkomståret er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 eller omfattet af kildeskattelovens afsnit I A, ydes en skattefri kompensation med et beløb, der udgør 875 kr.
 2. Stk. 2.
  Til personer, der den første dag i indkomståret er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 eller omfattet af kildeskattelovens afsnit I A, og som har et barn eller børn, der ved indkomstårets udløb ikke er fyldt 18 år, ydes i overensstemmelse med § 5 en skattefri kompensation med det beløb, der er anført i 2. og 3. pkt., hvis barnet den første dag i indkomståret faktisk opholder sig her i landet, ikke har indgået ægteskab, ikke er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, ikke sammen med en indehaver af forældremyndigheden er optaget i en døgnforanstaltning efter lov om social service eller i øvrigt forsørges af offentlige midler. For indkomståret 2022 udgør beløbet 90 kr. pr. barn, dog maksimalt 180 kr. For indkomståret 2023 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 120 kr. pr. barn, dog maksimalt 240 kr. Til personer, der ved indkomstårets udløb har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, eller modtager førtidspension, seniorpension eller tidlig pension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., ydes kompensationen med det beløb, der er anført i 5. og 6. pkt. For indkomståret 2022 udgør beløbet 110 kr. pr. barn, dog maksimalt 220 kr. For indkomståret 2023 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 120 kr. pr. barn, dog maksimalt 240 kr.
 3. Stk. 3.
  Opholder barnet sig den første dag i indkomståret i udlandet, skal opholdsbetingelsen i stk. 2, 1. pkt., anses for opfyldt, hvis der er tale om et kortvarigt ophold, eller hvis der er tale om et midlertidigt ophold som led i et uddannelsesforløb med henblik på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet.
 4. Stk. 4.
  Til personer, som opfylder betingelserne i stk. 1, ydes et skattefrit tillæg på 140 kr., jf. dog 2. pkt. Til personer, der ved indkomstårets udløb har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, eller modtager førtidspension, seniorpension eller tidlig pension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., ydes tillægget med et beløb på 280 kr.
 5. Stk. 5.
  Stk. 1-3 finder ikke anvendelse på personer, som har valgt beskatning efter kildeskattelovens §§ 48 E og 48 F.