Kommuneskatteloven § 13

  1. § 13
    Bestyrelser for selskaber, foreninger m.v. er pligtige på forlangende at give kommunalbestyrelsen i den kommune, der foretager fordelingen, og fordelingsnævnet de oplysninger, der er nødvendige for fordelingens foretagelse. Vægrer nogen sig ved at efterkomme et sådant forlangende, kan skatteministeren om fornødent fremtvinge pligtens efterkommelse ved pålæg af en daglig bøde. Bøderne tilfalder statskassen.
  2. Stk. 2.
    Bestemmelsen i stk. 1 finder dog kun anvendelse, når oplysningerne ikke er tilgængelige i indkomstregisteret eller told- og skatteforvaltningen ikke på kommunalbestyrelsens anmodning har kunnet levere de oplysninger, der er nødvendige for at kunne foretage fordelingen. Den kommune, der foretager fordelingen, og fordelingsnævnet kan med henblik på fordelingens foretagelse få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret.