Kommunal- og regionalvalgloven § 99

 1. § 99
  I de tilfælde, der er nævnt i § 98, kan den nyvalgte kommunalbestyrelse henholdsvis det nyvalgte regionsråd ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke afholde andre udgifter end fastsat i det budget, som den fratrådte kommunalbestyrelse henholdsvis det fratrådte regionsråd har vedtaget, eller i øvrigt indgå nogen forpligtelse, som ikke er hjemlet i dette budget, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, er ikke omfattet af stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Bestemmelsen i stk. 1 har virkning fra det tidspunkt, da økonomi- og indenrigsministerens afgørelse er meddelt kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet.
 4. Stk. 4.
  Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor den hidtidige kommunalbestyrelse henholdsvis det hidtidige regionsråd efter bestemmelsen i § 97, stk. 2, ikke er fratrådt den 31. december i valgåret.