Kommunal- og regionalvalgloven § 48

  1. § 48
    Hvis det af hensyn til stemmesedlens størrelse og overskuelighed er nødvendigt, kan økonomi- og indenrigsministeren efter ansøgning fra valgbestyrelsen godkende, at kandidaternes navne ikke bliver anført på stemmesedlen til valget i kommunen henholdsvis regionen. Såfremt kandidaternes navne ikke anføres på stemmesedlen, skal stemmesedlen udformes således, at der inden for feltet henholdsvis rubrikken for hver kandidatliste er plads til, at vælgeren kan skrive et kandidatnavn.
  2. Stk. 2.
    Valgbestyrelsens ansøgning efter stk. 1 skal indsendes til økonomi- og indenrigsministeren snarest muligt efter udløbet af fristerne for seneste indlevering af kandidatlister, jf. § 23, stk. 1, 1. og 3. pkt.
  3. Stk. 3.
    I forbindelse med meddelelse af godkendelse efter stk. 1 fastsætter økonomi- og indenrigsministeren de særlige regler om afstemningen på valgdagen, jf. § 51, stk. 3, § 54, stk. 1 og 2, og § 55, stk. 4, samt om opgørelsen af afstemningen, jf. § 74, der skal gælde som følge af, at kandidaternes navne ikke anføres på stemmesedlen.