Kommunal- og regionalvalgloven § 1 a

  1. § 1 a
    Under forudsætning af gensidighed kan økonomi- og indenrigsministeren indgå aftale med et andet land om, at personer, der er statsborgere i landet uden tillige at have dansk indfødsret, skal kunne opnå valgret tidligere end anført i § 1, stk. 1, nr. 4.
  2. Stk. 2.
    Efter indgåelse af aftale i henhold til stk. 1 fastsætter økonomi- og indenrigsministeren senest 10 uger før valgdagen det tidsmæssige krav til uafbrudt fast bopæl i riget, der gælder som betingelse for valgret for herboende statsborgere fra det pågældende land.