Kommunal- og regionalvalgloven § 103

  1. § 103
    Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.
  2. Stk. 2.
    Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet.
  3. Stk. 3.
    Afslag på anmodning om fritagelse efter stk. 1 kan indbringes for økonomi- og indenrigsministeren af det pågældende medlem senest 14 dage efter, at afslaget er givet.