Kapitalmarkedsloven § 91

 1. § 91
  En operatør af en multilateral handelsfacilitet (MHF) må alene give adgang til handelsfaciliteten til følgende fysiske eller juridiske personer:
  1. 1) Fondsmæglerselskaber.
  2. 2) Kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke udøver virksomhed gennem en filial eller yder tjenesteydelser her i landet, jf. §§ 30 og 31 i lov om finansiel virksomhed.
  3. 3) Andre fysiske eller juridiske personer, hvis disse har
   1. a) et godt omdømme,
   2. b) tilstrækkelig handelsevne, kompetence og erfaring,
   3. c) passende administrative procedurer og
   4. d) tilstrækkelige ressourcer til at varetage de funktioner, der følger af deltagelsen i handelen i den multilaterale handelsfacilitet, herunder deltagelse i de finansielle foranstaltninger, som operatøren har truffet med henblik på at sikre en passende afvikling af transaktioner.