Kapitalmarkedsloven § 73

 1. § 73
  En operatør af et reguleret marked skal fastsætte regler for medlemskab af det pågældende marked. Reglerne skal være klare, ikkediskriminerende og baseret på objektive kriterier. Reglerne skal angive eventuelle forpligtelser for medlemmerne som følge af
  1. 1) etablering og drift af markedet,
  2. 2) regler for transaktioner på markedet,
  3. 3) faglige standarder, der pålægges ansatte hos fondsmæglerselskaber, der opererer på markedet,
  4. 4) betingelser, der fastsættes for andre medlemmer af markedet end fondsmæglerselskaber, og
  5. 5) regler og procedurer for clearing og afvikling af transaktioner gennemført på markedet.
 2. Stk. 2.
  Reglerne for det regulerede marked om clearing og afvikling skal sikre, at medlemmer af det regulerede marked har ret til at benytte et andet afviklingssystem for transaktioner med finansielle instrumenter end det, der er valgt af operatøren af et reguleret marked, hvis
  1. 1) der er oprettet de nødvendige forbindelser og ordninger mellem det afviklingssystem, som medlemmet har valgt, og ethvert andet relevant system eller enhver anden relevant facilitet til at sikre en effektiv og økonomisk afvikling af den pågældende transaktion og
  2. 2) Finanstilsynet finder, at de tekniske betingelser for afvikling af transaktioner på det regulerede marked gennem et andet afviklingssystem end det, der er valgt af operatøren, er egnede til at sikre de finansielle markeders effektive og ordentlige funktion.