Kapitalmarkedsloven § 184

 1. § 184
  Rettigheder over fondsaktiver skal registreres i en værdipapircentral (CSD) for at opnå beskyttelse mod aftaler, der indgås om fondsaktiverne, og retsforfølgning.
 2. Stk. 2.
  En aftale eller retsforfølgning, der skal kunne fortrænge en ikkeregistreret ret, skal selv være registreret, og erhververen ifølge aftalen skal være i god tro ved anmeldelsen af rettigheden til det kontoførende institut.
 3. Stk. 3.
  Registreringens retsvirkninger regnes fra tidspunktet for endelig registrering i værdipapircentralen (CSD’en).
 4. Stk. 4.
  Har en værdipapircentral (CSD) outsourcet hele eller dele af afviklingen til en offentlig enhed, jf. artikel 30, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2014/909 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler, regnes retsvirkningstidspunktet fra tidspunktet for registrering hos den enhed, der er outsourcet til.
 5. Stk. 5.
  Et kontoførende institut skal straks indrapportere modtagne anmeldelser til registrering i en værdipapircentral (CSD).
 6. Stk. 6.
  Erhvervsministeren kan fastsætte regler om:
  1. 1) Grundlaget for og fremgangsmåden ved registrering.
  2. 2) Registrering af begrænsede rettigheder over fondsaktiver.
  3. 3) Meddelelser om registrering.
  4. 4) Udfærdigelse af kontoudskrifter.
  5. 5) Kontoudskriftens indhold.