Købeloven § 75 a

 1. § 75 a
  Salgsgenstanden skal med hensyn til art, mængde, kvalitet og andre egenskaber stemme overens med aftalen, og køberen skal i forbindelse med købet have de fornødne oplysninger med henblik på montering, anvendelse, opbevaring og vedligeholdelse af salgsgenstanden.
 2. Stk. 2.
  Medmindre andet følger af parternes aftale, skal salgsgenstanden
  1. 1) have en sådan holdbarhed og øvrige egenskaber samt emballering, som køberen efter salgsgenstandens karakter og forholdene i øvrigt havde rimelig grund til at forvente,
  2. 2) være egnet til formål, som genstande af den pågældende type sædvanligvis anvendes til,
  3. 3) være egnet til køberens særlige formål, hvis sælgeren har bestyrket køberens forventning herom, og
  4. 4) have samme egenskaber som en vareprøve eller model, som sælger har forelagt køberen ved købets indgåelse.