Jordfordelingsloven § 27

  1. § 27
    Klage over afgørelser truffet af en institution under ministeriet, jordbrugskommissionerne, kommunale myndigheder, jordkøbsnævn eller Økonomistyrelsen kan indgives til miljø- og fødevareministeren, jf. dog stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Ministeren kan fastsætte regler, hvorefter der alene kan klages over retlige spørgsmål.
  2. Stk. 2.
    Afgørelse truffet af jordfordelingskommissionen, jf. §§ 4, 6 og 8, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
  3. Stk. 3.
    Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser truffet af de i stk. 1, anførte myndigheder, herunder at klage ikke skal kunne indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.