Jernbaneloven § 124

 1. § 124
  Loven træder i kraft den 15. juni 2015, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Transportministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 16, stk. 3 og 4.
 3. Stk. 3.
  (Udelades)
 4. Stk. 4.
  Bekendtgørelser, regulativer m.v., der er udstedt i medfør af den lov, der er angivet i stk. 3, forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves af bestemmelser fastsat i medfør af denne lov.
 5. Stk. 5.
  Aftaler indgået i henhold til den lov, der er angivet i stk. 3, og som er gældende på lovens ikrafttrædelsestidspunkt, videreføres med deres indhold, indtil aftalen udløber eller ændres.