Jernbaneloven § 118

  1. § 118
    Med fængsel indtil 2 år straffes den, der
    1. 1) overtræder § 69, stk. 1 og 2, eller
    2. 2) udfører sikkerhedsklassificerede funktioner for en jernbanevirksomhed eller infrastrukturforvalter, til trods for at retten hertil er midlertidigt inddraget eller frakendt efter § 123.
  2. Stk. 2.
    Under særligt formildende omstændigheder kan straffen for overtrædelse efter stk. 1 udgøre bøde.