Jernbaneloven § 115 a

 1. § 115 a
  Afgørelser truffet efter kapitel 6 a kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 2. Stk. 2.
  Ved søgsmål om forhold omfattet af kapitel 6 a, herunder søgsmål om miljømæssige spørgsmål i forhold til projekter, der opnår tilladelse ved anlægslov, jf. § 38 a, stk. 3, skal retten påse, at omkostningerne ved sagen ikke er uoverkommelig høje for de berørte parter.
 3. Stk. 3.
  Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter § 38 d og § 38 j, stk. 1 skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort.
 4. Stk. 4.
  Transportministeren fastsætter nærmere regler om, hvordan praktiske oplysninger om adgang til domstolsprøvelse, jf. stk. 1-3, stilles til rådighed for offentligheden.