Jernbaneloven § 101

  1. § 101
    Transportministeren kan indgå konventioner med andre lande om befordring af personer, bagage og gods med jernbane. Bestemmelserne i sådanne konventioner gælder i Danmark efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
  2. Stk. 2.
    Transportministeren kan indgå aftaler med andre lande om anerkendelse af godkendelser på uddannelses- og helbredsområdet inden for jernbaneområdet og om forvaltning af godstogskorridorer.
  3. Stk. 3.
    Transportministeren kan fastsætte regler om gennemførelse i dansk ret af aftalerne efter stk. 2.