Jagt- og vildtforvaltningsloven § 53 k

 1. § 53 k
  Afgørelser efter dette kapitel kan påklages af
  1. 1) adressaten for afgørelsen,
  2. 2) enhver, som har en væsentlig, individuel interesse i sagen,
  3. 3) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
  4. 4) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og
  5. 5) lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.
 2. Stk. 2.
  Ved klage efter stk. 1, nr. 3 og 4, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde.