Jagt- og vildtforvaltningsloven § 14

  1. § 14
    Jagtretten på en ejendom tilkommer ejendommens ejer.
  2. Stk. 2.
    På ferske vande, der ikke er undergivet særlig ejendomsret, tilkommer jagtretten ejerne af de tilstødende ejendomme, således at en ejer har jagtret på den del af vandet, der ligger nærmere den pågældendes ejendom end nogen anden ejendom.
  3. Stk. 3.
    Reglerne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse i det omfang, jagtretten i medfør af de hidtil gældende regler tilkommer andre.