Investeringsscreeningsloven § 29

  1. § 29
    Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med kontrol efter §§ 25-27 forlange de oplysninger af den udenlandske investor, som er nødvendige for at kunne tage stilling til, om loven og regler fastsat i medfør af loven er overholdt, eller om den udenlandske direkte investering eller særlige økonomiske aftale kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden. Erhvervsstyrelsen kan endvidere indhente oplysninger hos den danske virksomhed eller enhed med henblik på bl.a. at verificere oplysninger fra den udenlandske investor eller indhente oplysninger om den danske virksomhed eller enhed, herunder om ledelsesstruktur og forretningsområder.
  2. Stk. 2.
    Erhvervsstyrelsen kan, i forbindelse med at styrelsen stiller krav om oplysninger efter stk. 1, 1. pkt., kræve, at den udenlandske investor indhenter en erklæring fra en revisor om rigtigheden af bestemte oplysninger. Den, der afgiver en erklæring efter 1. pkt., skal i erklæringen bekræfte at være uafhængig af den udenlandske investor. Kun revisorer, som er godkendte i henhold til revisorloven, kan afgive erklæring efter 1. pkt.
  3. Stk. 3.
    Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om erklæringer fra godkendte revisorer efter stk. 2, § 14 b, stk. 5, og § 16, stk. 3.