Investeringsscreeningsloven § 11

  1. § 11
    En udenlandsk investor, som ikke er omfattet af undtagelserne i § 2, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, kan indgive anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af en påtænkt eller gennemført særlig økonomisk aftale med en virksomhed hjemmehørende i Danmark eller en enhed, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 3, stk. 3, hvis aftalen kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden. § 7, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.