Investeringsfondsloven § 3 B

 1. § 3 B
  Bestemmelserne i § 3 A, stk. 7-10, finder ikke anvendelse på aktiver inden for landbrug og fiskeri, såfremt der ydes eller er ydet offentlig støtte til anskaffelsen, og der opstår tilbagebetalingskrav herfor, der ikke er endeligt indfriet.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelserne i § 3 A, stk. 7-10, finder ikke anvendelse på aktiver i landbruget og forædlingsindustrien vedrørende landbrugsvarer, hvor betingelserne for støtte i forordning nr. 2328/91 om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet og forordning nr. 866/90 om forbedring af vilkårene for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter ikke er opfyldt. Såfremt der ikke søges støtte efter forordning nr. 866/90, skal alene de materielle bestemmelser i forordningen være opfyldt. Skatteministeren bemyndiges til at fastsætte en fortegnelse over EF-retsakter med tilhørende gennemførelsesregler, som måtte udfylde, ændre, afløse eller supplere de i 1. pkt. nævnte forordninger. Bestemmelserne i § 3 A, stk. 7-10, finder ikke anvendelse på aktiver omfattet af de i fortegnelsen nævnte forskrifter, hvor betingelserne for støtte i medfør af disse forskrifter ikke er opfyldt.
 3. Stk. 3.
  Bestemmelserne i § 3 A, stk. 7-10, finder ikke anvendelse på aktiver i
  1. 1) skibsbygningsindustrien,
  2. 2) kunstfiberindustrien,
  3. 3) motorkøretøjsindustrien for så vidt angår projekter over 90 mio kr., eller
  4. 4) kul- og stålindustrien.