Integrationsloven § 15 d

 1. § 15 d
  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en flygtning, som visiteres til kommunen, jf. § 10, en helbredsmæssig vurdering, hvis der efter en konkret vurdering skønnes at være behov for en nærmere afdækning af den pågældendes fysiske og psykiske helbredsforhold. Ved vurdering af behovet for tilbuddet skal kommunalbestyrelsen inddrage allerede foreliggende helbredsmæssige oplysninger om flygtningen.
 2. Stk. 2.
  En flygtning, som er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, skal tilbydes en helbredsmæssig vurdering.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsen kan efter en konkret vurdering beslutte at tilbyde en familiesammenført til en flygtning en helbredsmæssig vurdering.
 4. Stk. 4.
  Tilbud efter stk. 1-3 skal gives snarest muligt, og inden 6 måneder efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for udlændingen, jf. § 4.
 5. Stk. 5.
  Den helbredsmæssige vurdering skal omfatte
  1. 1) en samtale med og en helbredsundersøgelse af udlændingen med henblik på en lægefaglig vurdering af udlændingens fysiske og psykiske helbredstilstand og
  2. 2) en lægefaglig vurdering af, om der er behov for videre helbredsmæssig udredning eller behandling.
 6. Stk. 6.
  Den helbredsmæssige vurdering skal gennemføres af en læge.
 7. Stk. 7.
  Kommunalbestyrelsen skal med udlændingens samtykke videregive de oplysninger, som er relevante for lægens gennemførelse af den helbredsmæssige vurdering.
 8. Stk. 8.
  Lægen skal med udlændingens samtykke videregive resultatet af den gennemførte helbredsmæssige vurdering til den koordineringsansvarlige forvaltning, jf. § 19 a, således at det kan indgå i den videre tilrettelæggelse af udlændingens selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, jf. § 16.
 9. Stk. 9.
  Hvis den helbredsmæssige vurdering ikke er gennemført af udlændingens egen læge, skal den læge, der har gennemført vurderingen, med udlændingens samtykke videregive resultatet heraf til udlændingens egen læge.
 10. Stk. 10.
  Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter efter forhandling med sundhedsministeren nærmere regler om tilrettelæggelse, organisering og indhold af den helbredsmæssige vurdering.