Inspire-loven § 3

  1. § 3
    Offentlige myndigheder skal fremstille metadata for de geodatasæt eller geodatatjenester, som de besidder. Metadata skal ajourføres, hvis der foretages væsentlige ændringer i geodatasættene og geodatatjenesterne.
  2. Stk. 2.
    Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter bestemmelser om, hvilke oplysninger metadata skal indeholde, og om ajourføring af metadata, jf. stk. 1.
  3. Stk. 3.
    Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter endvidere bestemmelser om tekniske ordninger for interoperabilitet og harmonisering af geodatasæt og geodatatjenester.