Inspire-loven § 2

 1. § 2
  I denne lov forstås ved:
  1. 1) Infrastruktur for geografisk information: Metadata, geodatasæt og geodatatjenester, nettjenester og netteknologier, aftaler om adgang og anvendelse og om gensidigt at stille geodatasæt og geodatatjenester til rådighed samt koordinerings- og overvågningsmekanismer, processer og procedurer, der opbygges, drives eller stilles til rådighed i medfør af denne lov.
  2. 2) Geodata: Alle data, som rummer en direkte eller indirekte henvisning til et bestemt sted eller et geografisk område.
  3. 3) Geodatasæt: En identificerbar samling af geodata.
  4. 4) Geodatatjenester: Operationer, der kan udføres på de geodata, der er indeholdt i geodatasættene, eller på de dertil hørende metadata ved brug af et edb-program.
  5. 5) Metadata: Informationer, der beskriver geodatasæt og geodatatjenester, og som gør det muligt at finde, registrere og bruge dem.
  6. 6) Interoperabilitet: Muligheden for, at geodatasæt kan sammenstilles og geodatatjenester fungere sammen, således at resultatet uden gentagen manuel indgriben bliver sammenhængende og den ekstra værdi af datasættene og datatjenesterne forøges.
 2. Stk. 2.
  I denne lov forstås ved »offentlig myndighed«
  1. 1) en statslig eller anden offentlig forvaltning, herunder offentlige rådgivende organer på nationalt, regionalt eller lokalt plan,
  2. 2) enhver fysisk eller juridisk person, der varetager offentlige forvaltningsopgaver i henhold til national ret, herunder konkrete miljørelaterede opgaver, aktiviteter og tjenesteydelser, og
  3. 3) enhver fysisk eller juridisk person, som det påhviler at varetage offentlige pligter eller opgaver eller at udføre offentlige tjenesteydelser i forbindelse med miljøet, og som er underlagt kontrol af et organ eller en person, der falder ind under nr. 1 eller 2.