Inkassoloven § 5

 1. § 5
  Autorisation kan meddeles personer, der opfylder betingelserne i § 4, og som
  1. 1) har bopæl her i landet,
  2. 2) er fyldt 25 år,
  3. 3) ikke er umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,
  4. 4) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,
  5. 5) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås gæld i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover, og
  6. 6) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve inkassovirksomhed, jf. straffelovens § 78, stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Kravet om bopæl i Danmark bortfalder, i det omfang dette har hjemmel i international aftale eller i bestemmelser fastsat af justitsministeren.