Indkomstregisterloven § 11

  1. § 11
    Indberetningspligtige efter § 2, der, uden at forholdet omfattes af straffebestemmelser i anden lovgivning, forsætligt eller af grov uagtsomhed undlader rettidigt at opfylde en pligt, der påhviler den pågældende i medfør af § 3 eller § 4, stk. 1 eller 2, straffes med bøde.
  2. Stk. 2.
    Den, som forsætligt eller groft uagtsomt undlader at foretage genindberetning inden for den frist, som told- og skatteforvaltningen har meddelt efter § 4, stk. 3, straffes med bøde.
  3. Stk. 3.
    Der kan pålægges juridiske personer strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.