Husdyrbrugloven § 8

 1. § 8
  Etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse eller ændring heraf, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt inden for følgende afstande:
  1. 1) 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning.
  2. 2) 50 m til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning.
  3. 3) 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m², jf. dog stk. 2.
  4. 4) 15 m til offentlig vej og privat fællesvej.
  5. 5) 25 m til levnedsmiddelvirksomhed.
  6. 6) 15 m til beboelse på samme ejendom.
  7. 7) 30 m til naboskel.
 2. Stk. 2.
  Ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning på husdyrbrug skal der desuden være mindst 100 m til åbne vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m².
 3. Stk. 3.
  Miljø- og fødevareministeren kan for nærmere specificerede dyrearter fastsætte andre afstandskrav, inden for hvilke etablering, udvidelse eller ændring ikke kan finde sted.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at afstandskravene i stk. 1 og 2 ikke finder anvendelse for nærmere bestemte anlæg, der alene har en begrænset betydning i forhold til omgivelserne.
 5. Stk. 5.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at afstandskravene i stk. 1 og 2 finder anvendelse for anlæg, der ikke er omfattet af stk. 1 og 2, og at afstandskravene i stk. 1 finder anvendelse for oplag af husdyrgødning, ensilage og lign.