Husdyrbeskatningsloven
Lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger

 1. § 1
  Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter til erhvervelse af husdyrbesætninger. Indtægter ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af husdyrbesætninger medregnes ved indkomstopgørelsen. Endvidere medregnes værdiforøgelser og værdinedgange i husdyrbesætninger, jf. dog § 3.
 1. § 2
  Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal landbrugere opgøre værdien af deres besætninger på grundlag af:
  1. 1) normalhandelsværdien eller
  2. 2) handelsværdien, dog ikke et beløb mindre end det under nr. 1) anførte.
 2. Stk. 2.
  Dersom landbrugeren opgør værdien af besætningen på grundlag af handelsværdien, kan denne ikke medregne afgift, der ved opgørelsen af afgiftstilsvar efter loven om almindelig omsætningsafgift kan fradrages som indgående afgift.
 3. Stk. 3.
  Den i stk. 1 nævnte normalhandelsværdi fastsættes af Skatterådet.
 4. Stk. 4.
  I det beløb, der er opgjort efter stk. 1, kan der med virkning for opgørelsen af den skattepligtige indkomst i de enkelte indkomstår foretages en nedskrivning, som højst kan udgøre følgende procentdel af beløbet:

Indkomstår pct. 2000 28 2001 24 2002 20 2003 og derefter 15

 1. § 3
  For landbrugere beregnes hvert år et beløb (konjunkturændringer) for hver af følgende grupper af dyr (stambesætningen):
  1. 1) alle hundyr over 2 år inden for kvæg,
  2. 2) alle hundyr mellem 1 og 2 år inden for kvæg,
  3. 3) søer og drægtige gylte og
  4. 4) moderfår.
 2. Stk. 2.
  For hver gruppe af dyr i stambesætningen beregnes konjunkturændringen som ændringen i normalhandelsværdien pr. dyr i løbet af det kalenderår, som falder sammen med eller udløber i indkomståret, ganget med gennemsnittet af antallet af dyr ved indkomstårets begyndelse og slutning. Konjunkturændringen fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis normalhandelsværdien er steget, og tillægges ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis normalhandelsværdien er faldet.
 1. § 4
  Det beløb, hvormed husdyrbesætningen nedskrives efter § 2, stk. 4, skal oplyses i regnskabet eller selvangivelsen.
 2. Stk. 2.
  Den værdiansættelse af husdyrbesætningen, der er anvendt ved slutningen af et indkomstår, skal benyttes ved værdiansættelsen ved begyndelsen af det efterfølgende indkomstår.
 1. § 5
  En skattepligtig, der har foretaget nedskrivning i overensstemmelse med reglerne i § 2, stk. 4, kan ændre den selvangivne nedskrivningssats eller opgørelsesmetode. Den skattepligtige skal indgive meddelelse om ændringen til told- og skatteforvaltningen senest 3 måneder efter udløbet af selvangivelsesfristen.
 2. Stk. 2.
  Ændring af den selvangivne nedskrivningssats eller opgørelsesmetode efter udløbet af fristen i stk. 1 kræver tilladelse fra told- og skatteforvaltningen. Skatterådet kan fastsætte nærmere regler for told- og skatteforvaltningens udøvelse af kompetencen efter 1. pkt.
 1. § 6
  Erstatnings- og forsikringssummer vedrørende husdyrbesætninger sidestilles i denne lov med salgssummer.
 2. Stk. 2.
  Overdragelse af husdyrbesætninger som gave eller arveforskud sidestilles i denne lov med salg af de pågældende husdyrbesætninger.
 3. Stk. 3.
  Erhvervelse af husdyrbesætninger ved gave eller arveforskud sidestilles i denne lov med køb af de pågældende husdyrbesætninger.
 1. § 7
  Er en husdyrbesætning erhvervet ved gave eller arveforskud, benyttes den værdi, der er lagt til grund for beregningen af gaveafgift eller indkomstskat af erhvervelsen, som anskaffelsessum. Har erhvervelsen ikke været afgifts- eller indkomstskattepligtig, anvendes husdyrbesætningens handelsværdi på erhvervelsestidspunktet som anskaffelsessum.
 2. Stk. 2.
  Er afhændelse sket ved gave eller arveforskud, betragtes den værdi, der lægges til grund ved beregningen af gaveafgift eller indkomstskat i forbindelse med overdragelsen, som afhændelsessum. Er overdragelsen hverken afgifts- eller indkomstskattepligtig, betragtes handelsværdien på overdragelsestidspunktet som overdragelsessum.
 1. § 8
  Loven har virkning fra og med indkomståret 1981. Normalhandelsværdier som nævnt i § 2 fastsættes første gang med virkning for opgørelsen af værdien af landbrugernes husdyrbesætninger ved udgangen af indkomståret 1980.
 2. Stk. 2.
  For landbrugere, som ved udgangen af indkomståret 1980 har opgjort værdien af deres stambesætning på grundlag af de af Ligningsrådet fastsatte normalpriser eller handelsværdier, der er lavere end normalhandelsværdier, jf. stk. 3, beregnes et beløb (forskelsbeløbet), som skal fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i stk. 5 og 6.
 3. Stk. 3.
  Forskelsbeløbet beregnes som forskellen mellem værdien af den stambesætning afgrænset efter hidtil gældende praksis, der findes ved udgangen af indkomståret 1980, opgjort til henholdsvis de af Skatterådet fastsatte normalhandelsværdier og de af Ligningsrådet fastsatte normalpriser. Forskelsbeløbet beregnes særskilt for hver af de følgende fire grupper af dyr: kvæg, svin, får, og heste. Skatteministeren kan fastsætte andre regler for beregning af forskelsbeløbet end de i 1. pkt. nævnte for ganske særlig værdifulde dyr eller besætninger.
 4. Stk. 4.
  Skatteforvaltningslovens regler om ansættelse, klage og revision finder anvendelse på et efter reglerne i stk. 3 beregnet forskelsbeløb. Nedsættes et forskelsbeløb, modregnes nedsættelsesbeløbet i forskelsbeløbet, der endnu ikke er fradraget ved indkomstopgørelsen. Et overskydende nedsættelsesbeløb medregnes til den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori nedsættelsen af forskelsbeløbet finder sted. Forhøjes et forskelsbeløb, tillægges forhøjelsesbeløbet forskelsbeløbet, der endnu ikke er fradraget ved indkomstopgørelsen. Er hele det oprindeligt beregnede forskelsbeløb fradraget inden det indkomstår, hvori forskelsbeløbet forhøjes, fradrages forhøjelsesbeløbet i den skattepligtige indkomst for det år, hvori forhøjelsen af forskelsbeløbet finder sted.
 5. Stk. 5.
  Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 1981 fradrages 10 pct. af det efter reglen i stk. 3 beregnede forskelsbeløb. Det beløb, hvormed 662/3 pct. af værdien af en landbrugers samlede husdyrbesætning ved udgangen af indkomståret 1980 opgjort til de af Ligningsrådet fastsatte normalhandelsværdier overstiger værdien af besætningen opgjort til de af Ligningsrådet fastsatte normalpriser, kan ud over fradraget efter 1. pkt. fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 1981.
 6. Stk. 6.
  Efter regler, der fastsættes af skatteministeren, foretages helt eller delvis fradrag for et forskelsbeløb, der resterer efter anvendelse af reglen i stk. 5, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomstår, hvori antallet af dyr i de enkelte grupper af stambesætningen (kvæg, svin og får), afgrænset efter henholdsvis § 3, stk. 1, nr. 1) og 2), samt § 3, stk. 1, nr. 3), og § 3, stk. 1, nr. 4), er formindsket i forhold til antallet af stambesætningsdyr ved udgangen af indkomståret 1980 afgrænset på samme måde. Det er en betingelse for fradraget efter 1. pkt., at landbrugeren ikke i de nærmest følgende to indkomstår forøger den pågældende stambesætning med et antal dyr, der fastsættes af skatteministeren, dog mindst svarende til formindskelsen. Såfremt en sådan forøgelse finder sted, forhøjes den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori formindskelsen fandt sted, med det fradragne forskelsbeløb, og det endnu ikke fradragne forskelsbeløb forøges tilsvarende.
 7. Stk. 7.
  Reglerne i stk. 2-6 gælder for dødsboer, som ved udgangen af indkomståret 1980 omfatter en stambesætning afgrænset efter hidtil gældende praksis.
 8. Stk. 8.
  Fradragene efter stk. 2-6 af forskelsbeløbet berøres ikke af, at stambesætningen, som nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1)-4), overtages til hensidden i uskiftet bo eller udlægges til længstlevende ægtefælle efter skiftelovens § 57, stk. 1, medmindre der forinden er skiftet med enkelte arvinger. Fradragene berøres ikke af, at stambesætningen, som nævnt i § 3, stk. 1 nr. 1)-4), udlægges til den længstlevende ægtefælle og denne efter § 14 A i lov om afgift af arv og gave får udsættelse med pligten til at svare arveafgift af arvebeholdningen.
 9. Stk. 9.
  Hvis et bo, der omfatter en stambesætning, som nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1)-4), i umiddelbar forbindelse med den skattepligtiges død i indkomståret 1981 tages under skiftebehandling, skal et forskelsbeløb efter stk. 5 deles forholdsmæssigt og fradrages henholdsvis ved den afsluttende indkomstansættelse for afdøde eller længstlevende ægtefælles indkomstansættelse og ved boets indkomstansættelse. En lignende forholdsmæssig fordeling af forskelsbeløbet skal ske, hvis et uskiftet bo i indkomståret 1981 tages under skiftebehandling i længstlevende ægtefælles levende live.
 10. Stk. 10.
  Hvis en arving, ægtefælle eller legatar i medfør af dødsboskattelovens § 36 indtræder i et bos skattemæssige stilling med hensyn til en stambesætning, som nævnt i § 3, stk. 1, 1)-4), skal besætningen anses for anskaffet af den pågældende til den værdi, som dødsboet senest har benyttet, forøget med en til den overtagne del af stambesætningen svarende del af et forskelsbeløb, som endnu ikke er bragt til fradrag ved en indkomstansættelse. Den således forøgede værdi af stambesætningen lægges også til grund ved beregning af passivposten efter boafgiftslovens § 13 a eller kildeskattelovens § 33 D. Reglen i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på de i kildeskattelovens § 33 C nævnte overdragelser.
 11. Stk. 11.
  Landbrugere, som har fået forhøjet den skattepligtige indkomst for indkomstårene 1973-1980 i forbindelse med udvidelse af stambesætning, og som har fået henstand med den heraf følgende skattebetaling, skal modregne det beløb, hvormed den skattepligtige indkomst er blevet forhøjet, i det efter reglen i stk. 3 beregnede forskelsbeløb, og den nævnte skattebetaling anses herved at have fundet sted. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om modregning efter 1. pkt.
 12. Stk. 12.
  Forskelsbeløb, som endnu ikke er fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, skal for regnskabsførende skattepligtige opføres som en særlig aktivpost. Andre skattepligtige skal give oplysninger om beløbet i selvangivelsen.
 13. Stk. 13.
  Skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil, kan efter ansøgning eftergive den skat, som efter nærværende lov pålignes landbrugeren for indkomståret 1981, som følge af en formindskelse af en stambesætning, der er sket før den 1. januar 1981. Eftergivelsen af skat efter 1. pkt. forudsætter, at den nævnte formindskelse af en stambesætning efter de hidtil gældende regler kunne ske, uden at fortjenesten skulle medregnes ved indkomstopgørelsen.
 1. § 9
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.