Hundeloven § 6 c

  1. § 6 c
    Fristen for at klage over en afgørelse truffet af politidirektøren efter § 1b, stk. 1 eller 6, eller § 6, stk. 2, nr. 4, eller stk. 4 eller 5, er 10 dage efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag eller grundlovsdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
  2. Stk. 2.
    Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre rigspolitichefen bestemmer andet.
  3. Stk. 3.
    Indbringes politiets eller rigspolitichefens afgørelse, jf. stk. 1 og 2, for domstolene, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende, har dette opsættende virkning.