Hjemmeværnsloven § 7

 1. § 7
  Som frivillige i hjemmeværnet kan optages mænd og kvinder, som er fyldt 18 år, og som
  1. 1) har dansk indfødsret, jf. dog stk. 2,
  2. 2) er egnede til tjeneste i hjemmeværnet,
  3. 3) er bosiddende her i landet, jf. dog stk. 2, og som
  4. 4) er værdige til den agtelse og tillid, som tjenesten forudsætter.
 2. Stk. 2.
  Forsvarsministeren kan tillade, at en person, der ikke har dansk indfødsret eller ikke er bosiddende her i landet, kan optages som frivillig i hjemmeværnet, når særlige omstændigheder taler derfor og det ikke strider mod overenskomst med fremmed stat.
 3. Stk. 3.
  Forsvarsministeren kan bestemme, at personer, der er ansat ved bestemte myndigheder og virksomheder, eller som har mødepligt ved forsvarets øvrige myndigheder eller redningsberedskabet, ikke eller kun under bestemte betingelser kan optages som frivillige i hjemmeværnet.