Hjemmeværnsloven § 15

  1. § 15
    Afgørelser efter § 14 skal på begæring af den, der er pålagt et disciplinært middel, indbringes for rettergangschefen.
  2. Stk. 2.
    Indbringelse af en afgørelse for rettergangschefen har ikke opsættende virkning.