Hjemmeværnsloven § 14

  1. § 14
    Tjenstlige forseelser, der begås af frivillige, kan afgøres med anvendelse af disciplinære midler.
  2. Stk. 2.
    Som disciplinære midler kan anvendes mundtlige og skriftlige tilrettevisninger samt bortvisning fra uddannelsen på skoler og kurser.
  3. Stk. 3.
    Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler om anvendelse af disciplinære midler og om, hvem der skal have myndighed til at anvende disse.