Hjemmeværnsloven § 12

 1. § 12
  En person optages som frivillig i hjemmeværnet ved at underskrive en kontrakt, hvorefter den pågældende skal
  1. 1) gennemgå uddannelse, jf. § 11,
  2. 2) forrette tjeneste under krig eller andre ekstraordinære forhold,
  3. 3) give møde i fredstid ved katastrofealarm,
  4. 4) overholde reglerne for den militære sikkerhed også efter udtræden af hjemmeværnet,
  5. 5) opbevare og vedligeholde personlig udrustning, herunder våben og mundering, i overensstemmelse med de forskrifter, der er fastsat herfor,
  6. 6) yde erstatning for tab af den udleverede udrustning eller for skade på denne efter de almindelige erstatningsregler og
  7. 7) overholde de tjenstlige bestemmelser, der i øvrigt er fastsat for frivillige i hjemmeværnet.
 2. Stk. 2.
  Frivillige i hjemmeværnet, der ikke er bosiddende her i landet, må ikke opbevare våben på deres bopæl.
 3. Stk. 3.
  Under krig eller andre ekstraordinære forhold kan frivillige i hjemmeværnet ikke bringe kontraktforholdet til ophør.
 4. Stk. 4.
  Bortset fra de i stk. 3 nævnte tilfælde kan frivillige i hjemmeværnet opsige deres kontrakt med 3 måneders varsel.
 5. Stk. 5.
  En frivillig befalingsmand skal fratræde som befalingsmand senest med udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 60 år, medmindre andet aftales i hvert enkelt tilfælde.
 6. Stk. 6.
  Kontrakten kan af hjemmeværnet ophæves uden varsel, hvis den frivillige ikke længere opfylder de betingelser, der er fastsat for optagelse i hjemmeværnet, eller tilsidesætter de pligter, der påhviler den pågældende i forbindelse med tjenesten.