Hegnsloven § 52

 1. § 52
  Bestemmelserne i kapitel I-VII gælder ikke for Københavns kommune. I stedet gælder stk. 2-6.
 2. Stk. 2.
  Borgerrepræsentationen bestemmer, hvorvidt der skal anbringes hegn i skellinjen mellem grundstykker.
 3. Stk. 3.
  Borgerrepræsentationen kan med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris godkendelse fastsætte nærmere bestemmelser om:
  1. 1) hegnspligt,
  2. 2) hegnets art, højde og vedligeholdelse,
  3. 3) fordeling mellem grundejerne af en pålagt hegnspligt,
  4. 4) udnyttelse af andenmands hegn eller mur beliggende i skel.
 4. Stk. 4.
  Indtil bestemmelser er fastsat efter stk. 3, gælder bestemmelserne i § 16 i bygningsvedtægten af 18. december 1939 for staden København.
 5. Stk. 5.
  Forbud efter stk. 2 mod anbringelse af hegn kan indbringes for social- og boligministeren. I øvrigt kan Borgerrepræsentationens afgørelser ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
 6. Stk. 6.
  Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme forbud eller påbud, der er meddelt i medfør af stk. 2 eller de bestemmelser, der er nævnt i stk. 3 og 4.