Hegnsloven § 28

  1. § 28
    Medlemmerne af hegnsynet beskikkes af kommunalbestyrelsen.
  2. Stk. 2.
    På samme måde beskikkes suppleanter til at udføre hvervet i tilfælde af, at nogen af synsmændene har forfald eller i henhold til § 31 er afskåret fra at deltage i behandlingen af en hegnssag.
  3. Stk. 3.
    Synsmændene er forpligtet til også at udføre hegnsynsforretninger i nærliggende distrikter, når de her beskikkede synsmænd har lovligt forfald, og det kræves af vedkommende hegnsyns formand.