Hegnsloven § 31

  1. § 31
    Ingen må deltage som medlem af hegnsynet i behandlingen af eller være sagkyndig i en sag, når han
    1. 1) selv er part i sagen eller personlig interesseret i dens udfald,
    2. 2) er beslægtet eller besvogret med nogen af parterne i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller er en af parternes ægtefælle, værge, adoptiv- eller plejefader eller -moder, adoptiv- eller plejebarn,
    3. 3) er afskediget som synsmand i henhold til § 30, men har indanket afgørelsen for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og dettes afgørelse endnu ikke foreligger.